Haber

Yargıda yeni düzenlemelere ilişkin 22 madde kabul edildi… Tartışmalar bugün de devam ediyor

ANKARA (İGFA) –Yargıda Yeni Düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifine ilişkin dün başlayan müzakerelere bugün TBMM Genel Kurulu’nda devam edilecek.

Dün yapılan kanun teklifi görüşmelerinde AK Parti’nin teklifiyle kanun teklif metninden 3 madde çıkarıldı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu’na yurt dışında temsilcilik açma yetkisi, yurt dışındaki Türkçe yayınlar ile internet haber sitelerinin niteliklerini belirleme ve noterin delil belirleme yetkisini düzenleyen hususlar tebliğ metninden çıkarılmıştır. teklif.

TEKLİF İLE İcra ve İflas Kanununa “EV DIŞI” KONU BAŞLIĞI EKLENECEK

Buna göre icra müdürü, haciz talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yer üzerinde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.

Mahkeme, belgenin teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinde yapacağı inceleme sonucunda, haciz talep edilen yerin ikametgah olduğu anlaşılırsa, kararın onanmasına kesin olarak karar verir. belgenin Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine haciz işlemleri yapılacaktır.

Haciz talep edilen yerin konut olmadığı anlaşılırsa mahkeme konuta ilişkin haciz kararını kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine icra müdürü mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verir.

Mahkemenin onama kararı üzerine hacizin yapıldığı yerin konut olmadığı anlaşılırsa haciz devam eder. Ancak mesken olmadığı değerlendirilen bir yere ilişkin haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında, buranın mesken olduğunun anlaşılması ve borçlunun haciz yapılmasını istememesi halinde haciz, işlem sonlandırılacaktır. Bu karar haciz için geçerli olmayacaktır.

Bu karar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konuta ve el konulan eşyaya ilişkin haciz kararları hakkında da uygulanmaz.

Yönetmelik ile borçlular ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalara ve tüm mesken mallarına el konulması yasaklanacak. Yönetmelik ile borçlunun ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin kişisel eşyaları ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemez malın orta kısmına konulacak.

Ayrıca icra takibi için bahis almaya yetecek tutarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanacak.

İcra ve İflas Kanunu’na “tutulması zorunlu olmayan malın tasfiyesi” başlıklı unsur eklenecek. Bu kapsamda, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olup, emanete alınan eşyanın tasfiyesinin yolu ve aslı düzenlenecektir.

Buna göre, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olmakla birlikte, yedieminindeki mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince re’sen tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler icra dairesi tarafından Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) üzerinden duyurulacaktır.

Tasfiye giderleri öncelikle belge avansından, avans olmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Dosya için ödenen bedel Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafları karşılayamazsa, icra dairesi kalan masrafların borçludan tahsili için tahsilat dairesine bildirimde bulunur.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihin prestijiyle koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış, kayyuma bağlı eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Uyuşturucu madde ihraçlarına ilişkin nihai raporların alınmasının ardından yönetmelikte belirlenen usule göre alınacak numunelerin müsaderesine soruşturmanın her aşamasında sulh ceza hakimliği tarafından karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, hususlara uygun şekilde yapılmak üzere ağzı kapalı olarak mahalli mülki idare amirliğine teslim edilecek. Kararla birlikte örnek alınan uyuşturucu unsurlarına el konulacak ancak karar kesinleştikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Teklif ile münhasıran suç eşyası olan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin derhâl toplatılması ve bunların imhasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu değişiklikler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da uygulanacaktır. Kovuşturma sürecinde; İlk derece mahkemesinde bekleyen belgeler açısından UYAP kayıtları incelenecek ve ilk derece mahkemesi tarafından temyiz veya temyiz aşamasında olan belgeler açısından derhal karar verilecektir. Numunesi alınmayan evraklardan gerektiği kadar numune alınacaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak örnek alınan ancak karar kesinleştikten sonra mülki idare amirliğine teslim edilecek.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan suçlara “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek. Böylelikle, göçmen kaçakçılığı kabahati nedeniyle el konulan ve doğrudan millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle ilgili silah, mühimmat, araç, gereç ve sarf malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisi mümkün olabilecektir. veya Kıyı Güvenlik Komutanlığı.

Avukatlık bürolarının kuruluş masraflarının karşılanması için kredi ve mali kuruluşlar ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kurallar çerçevesinde mali bir alt yapı sağlanacaktır. Dayanak sağlamaya ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro ücreti alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım dairesi gelirleri arasında yer alan harç ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hak doğuran hallerin ortasında ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve müdafii ile infaz ve müdafi sıfatıyla ceza infaz kurumu çalışanı kapsam içine alınacak. belirtilen durumlardan Böylece bu kişiler ve aile bireylerinin çalışma hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır.

Yönetmelik ile savunma amacıyla hürriyetin kısıtlanması müessesesi bakımından, mahkemenin önüne getirilen belgelerde soruşturmanın tamamlanmasını müteakip en geç iki gün içinde karar vermesine karar verilmiştir.

Asliye ticaret mahkemelerinde para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava masrafı 500 bin liradan bir milyon liraya, söz konusu nakit limiti ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karşı daha aktif çaba gösterilmesi ve caydırıcılık sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak göçmen kaçakçılığı hatası cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcıların topluma ve bireylere verdiği zararların önlenmesi amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri, amfetamin ve türevlerinin imalatı ve ticaretine ilişkin ceza yarı oranında artırılacak. Bu konuların imalat ve ticaretindeki kusurla başa çıkmak için daha aktif çaba gösterin.

Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararı kolluk kuvvetlerine de tebliğ edilecek. Böylece şüpheli hakkında verilen erteleme kararı kolluk birimlerine bildirilmiş olacak.

Tedavi ve/veya kontrollü serbestlik tedbirleri için verilen uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak, zanlının daha uzun süre gözetim ve gözetim altında tutulmasına imkan tanınacak. Kontrollü serbestlik müdürlüğü, kontrollü serbestlik süresinin uzatılmasına karar vermek için teklif verebilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilen zanlının, işlem sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az iki kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek. bu periyot.

Hakim, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun ya da olmasın, kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaret suçu bakımından delil toplamak amacıyla soruşturmacının ses ve görüntü kaydı yapmasına izin verebilir.

Toplanan delillere göre, güvenlik tedbiri dışında bir ceza ve karara yer olmadığı düşünülürse, yargılama sorgusuz olarak sonlandırılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. Temyiz mercii, kararı ve kararı inceler, üslup ve dayanak bakımından kanuna aykırılık tespit ederse, aralarındaki ilişkiyi göstererek kararı ve kararı iptal eder ve işlem yapılmak üzere belgeyi mahkemeye gönderir. .

Teklifle bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanık aleyhine bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek esaslı bir hatanın bulunması zorunlu olacak ve bu itiraz mahkemece sanık veya müdafiine bildirilecek. bölme. Tebligat, dava evrakından belirlenen son adreslere yapıldığında geçerli olacaktır. İlgililer, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebileceklerdir.

Alınan karar uyarınca, sırasıyla yasa tekliflerini ve komisyonlardan gelen diğer çalışmaları görüşmek üzere toplantı bugün (28 Mart Salı) saat 15.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

guneyhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu